תקנון
 

1.  אתר האקדמיה ליופי  (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הלקוחות ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הנה חברת האקדמיה ליופי  ע.מ. 513767194  המנהלת את המכירות באתר (להלן:האקדמיה ליופי )

2.  פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר. 

3.  כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

4.  רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה. ניתן גם לבצע רכישות שלא באמצעות כרטיס אשראי ע"י תיאום התשלום וההזמנה טלפונית.

5.  מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

6.  מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברת  האקדמיה ליופי לספק את המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.

7.  האקדמיה ליופי נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הלקוחות ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

8.  האקדמיה ליופי מנהלת מאגר מידע רשום, לפי חוק הגנת הפרטיות, אצל רשם מאגרי מידע. מאגר מידע זה, המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר, מכיל את הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה.

9.  בשום מקרה לא מעבירה האקדמיה ליופי  נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב ופרטי הלקוח לרשות הדואר או לחברת המשלוחים לצורך ביצוע האספקה.

10. האקדמיה ליופי תציע לרכישה באתר מוצרים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.

11.  לאקדמיה ליופי הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

12. כל המוצרים המוצעים באתר הם מקוריים, חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, אלא אם מצוין בהבלטה ובמפורש אחרת בכותרת המכירה ובתיאור המוצר.

13.  האקדמיה ליופי שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי. במקרה כזה תודיע האקדמיה ליופי ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

14. האקדמיה ליופי עושה כמיטב יכולתה לספק ללקוחות באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מפרט טכני מלא ככל האפשר, מידות ומשקל המוצר, תקופת האחריות על המוצר והגורם הנותן את האחריות. עם זאת, התמונות המוצגות הנן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחייבות את האקדמיה ליופי.

15. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.

16. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

17.  האקדמיה ליופי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

18.  מחיר המוצרים באתר אינו כולל משלוח לבית הלקוח.

19. במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי האקדמיה ליופי , יקבע המחיר בספרי האקדמיה ליופי. במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע לאקדמיה ליופי בכתב על ביטול העסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע לאקדמיה ליופי על ביטול העסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר.

20.  מחירי המוצרים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

21.  במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הנה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

22. ניתן להצטרף לרשימת תפוצת הדואר האלקטרוני של חברת האקדמיה ליופי ולקבל הודעות בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. ניתן גם להיגרע, בכל עת, מרשימת תפוצה זו. את ההצטרפות או הגריעה ניתן לבצע על ידי פניה באמצעות הדואר האלקטרוני, דואר רגיל או בפקס.

23.  פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של חברת האקדמיה ליופי.

24. הלקוח בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

25. הלקוח רשאי לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות שנציג לקוחות של האקדמיה ליופי יצור עמו קשר טלפוני. מכירה תחשב כהושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג האקדמיה ליופי לבין הלקוח, מסר הלקוח את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

26. יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.

27. עסקת הקנייה תתבצע רק לאחר שהאקדמיה ליופי תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין האקדמיה ליופי.

28. במקרה של מחלוקת לעניין סוגי וכמויות המוצרים שהוזמנו, הרישום במחשבי האקדמיה ליופי הוא הקובע.

29. כל לקוח רשאי לאסוף בעצמו את המוצר הנרכש, ובמקרה כזה לא יהיה מחויב הלקוח בתשלום דמי משלוח ע"ס 30   לקוח המעונין במשלוח לביתו ישלם דמי משלוח במידה וההזמנה נמוכה מ 350 ₪ לפני מע"מ, כפי שמצוין בנפרד בטופס ההזמנה.

30.  האקדמיה ליופי תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה.  

31.  מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין. האקדמיה ליופי עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות רשות הדואר וחברות המשלוחים.

32. תנאי רשות הדואר (או של כל גוף אחר באמצעותו תבוצע האספקה) יחולו על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייבו כל לקוח.

33. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

34. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית האקדמיה ליופי לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

35. במידה שהלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע"י האקדמיה ליופי, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי האקדמיה ליופי.

36. האקדמיה ליופי לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.

37. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי העבודה של רשות הדואר או חברת המשלוחים מטעם האקדמיה ליופי.

38. מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם האקדמיה ליופי אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח ו/או בשל תנאי חברת המשלוחים מטעם האקדמיה ליופי, הלקוח יהא רשאי לאסוף את המוצרים מכל גורם המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של האקדמיה ליופי ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני.

39. דמי המשלוח כוללים עלות משלוח רגיל, הכולל הבאת המוצר אל דירתו או מקום עבודתו של הלקוח או עד לסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו.

40.  מסירת המוצר הינה אישית בלבד, לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית לינתן ייפוי כוח מטעמו וכן ת"ז שלו למקבל המוצר שהוזמן.

41.  על לקוח המעוניין לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי כאמור לעיל לבצע את ההזמנה טלפונית ולתאם מועד לשם קבלת המוצר. במקרה כזה לא יחויב הלקוח בדמי משלוח.

42. בעת איסוף עצמאי של המוצר מחנות האקדמיה ליופי, יהיה על הלקוח להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמאי של המוצר , יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר יגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו , לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.

43. לקוח המעונין לבטל את ההזמנה לפני שהמוצר נשלח אליו יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשרות לקוחות האקדמיה ליופי או באמצעות טופס הפנייה באתר, ללא חיוב כלשהו. 

44.  במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם האקדמיה ליופי, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, רק לאחר תאום מראש עם שרות הלקוחות וקבלת אישור הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו או על חשבונו למשרדי האקדמיה ליופי.

45.  תנאי לביטול הזמנה לגבי מוצרי קוסמטיקה איפור וכו' הנו שמירת האריזה בשלמותה, כולל הצלופן העוטף אותה. אם נפתחה אריזת המוצר לא ניתן לבטל את ההזמנה.

46.  תנאי לביטול הזמנה לגבי מוצרים המסופקים ללא אריזה הנו שלא נעשה כל שימוש (ולו המזערי ביותר) במוצר.

47. על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

49. בכל מקרה אשר בו, מחמת גורמים שאינם בשליטת האקדמיה ליופי, נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא האקדמיה ליופי רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. לדוגמא: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

50.  במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו /או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית האקדמיה ליופי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

51.  במידה ותחול טעות בתיאור המוצר במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אינפורמטיבי אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית האקדמיה ליופי לבטל את הרכישה הספציפית ודמי הגשת הצעת הרכישה יוחזרו.

52. לרשות הלקוחות באתר והמזמינים באמצעותו, עומד מוקד שירות הלקוחות של האקדמיה ליופי. המוקד מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, הרשמה לאתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות. טלפון :1700-550-170

בפקס: 04-6594622 או דואר אלקטרוני דרך האתר.

53. האקדמיה ליופי שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

  
נבנה ע"י לוגייט טכנולוגיות | כל הזכויות שמורות לאקדמיה ליופי עפולה